Funktionshinder och aktivt medborgarskap i ett europeiskt perspektiv

Föredraget handlar om hur välfärdssystemens stödinsatser i form av ekonomiska bidrag och social service utformats i nio europeiska länder och hur sådana insatser bidrar till eller försvårar möjligheten till ett aktivt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. De utmaningar som olika välfärdssystem står inför berörs också under föreläsningen.

Relaterade artiklar