Frukostseminarium

Hur kan du i statsförvaltningen behandla olika människor olika på ett rättssäkert sätt?

Välkommen till ett frukostseminarium där vi diskuterar  vad kravet på lika behandling och saklighet innebär och hur den kan tillämpas i ett antal praktiska fall. Hur kan likabehandling uppnås i praktiken? Vilka fall är lika och när är det sakligt grundat att skilja på två likartade situationer? När kan man ha rätt till olika behandling, exempelvis av religiösa skäl?

En av den demokratiska rättsstatens viktigaste principer är principen om alla människors likhet inför lagen; lika fall ska behandlas lika, olika ska behandlas olika. Genom regeringsformens krav på att förvaltning och domstolar ska iaktta likabehandlingsprincipen, vara sakliga och opartiska, ska de enskilda skyddas från godtycke och diskriminering.

Krav på saklighet och likabehandling har fått en mer framskjuten roll under senare tid och frågor om det allmännas ansvar ställs allt oftare på sin spets. Under seminariet kommer vi att diskutera fall från Högsta förvaltningsdomstolen och JO, där myndigheters agerande i olika situationer har prövats. Även inflytandet från europarätten kommer att uppmärksammas.

Varmt välkomna att delta!

Seminarieledare: Jane Reichel, Professor vid Juridiska institutionen, Förvaltningsrätt och internationell rätt, Uppsala universitet

När: 21 september 8.00-10.00
Var: Stockholm City Conferense Centre, Drottninggatan 71b
Lokal: Norra Latin

OBS begränsat antal! Frukost från 8.00, seminariet börjar 8.30

Relaterade artiklar