Kurser

Inom ramen för regeringsuppdraget att utbilda statsanställda i mänskliga rättigheter utvecklar vi utbildningar för olika målgrupper och ändamål. På övergripande nivå tar vi fram, i samverkan med SKL, en webbaserad introduktionsutbildning för alla i offentlig verksamhet. Därutöver kommer det att finnas en grundutbildning samt fördjupande utbildningar på avancerad nivå för statsanställda.

Introduktion till mänskliga rättigheter

Introduktion till mänskliga rättigheter är en webbutbildning för dig som verkar i svensk offentlig verksamhet.

Uppsala universitet  har på uppdrag av regeringen och i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en introduktion till mänskliga rättigheter.

Webbutbildningen är en förvaltningsgemensam utbildning som riktar sig till alla som verkar i svensk offentlig förvaltningen, som statligt anställd, förtroendevald eller anställd i övrig offentlig sektor.

Det övergripande syftet är att utbildningen ska bidra till en gemensam nomenklatur och ökad kunskap om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd för att offentligt anställda ska känna igen situationer där rättighetsfrågor aktualiseras inom den egna yrkesutövningen.

Målgruppen är nyanställda eller anställda som tidigare inte har erhållit grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter. Den kan genomföras enskilt eller i grupp, till exempel som en del av en introduktionsutbildning eller vid en arbetsplatsträff. Den tar cirka 75 minuter att genomföra.

Webbutbildningen är grundläggande till sitt innehåll, lättillgänglig och övergripande. Utbildningen är indelad i tre kapitel som svarar på följande frågor:

 

VARFÖR-kap1-liten Varför mänskliga rättigheter är grundläggande i all offentlig verksamhet? Varför ska man arbeta med frågan?

 

VAD-kap2-liten Vad mänskliga rättigheter innebär, hur de regleras och vilka skyldigheter det medför för det offentliga?

 

HUR-kap3-liten Hur kan de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och främjas i den dagliga verksamheten?

 

Webbutbildningen är en del av flera utbildningsinsatser i mänskliga rättigheter för statligt anställda.

Webbutbildningen kommer att utvecklas ytterligare under hösten 2016. Bland annat kommer en engelsk version, utökad tillgänglighet (nivå AAA) och ytterligare innehåll att tillkomma.

 

Grundutbildning

Juridiska och teologiska institutionerna vid Uppsala universitet har utvecklat en grundutbildning inom mänskliga rättigheter. Länsstyrelserna samt Diskrimineringsmannen, Barnombudsmannen och Myndigheten för delaktighet är referenspersoner och har följt processen med att ta fram utbildningen.

Grundutbildningen är grundläggande och mångvetenskaplig till sin karaktär. Den behandlar flera vetenskapliga perspektiv och övergripande kunskaper om de mänskliga rättigheterna samt grundläggande tillämpning av rättsregler. Av särskild betydelse är hur de mänskliga rättigheterna inverkar på den egna yrkesutövningen i rollen som statstjänsteman och i rollen som ansvarig för förverkligandet av mänskliga rättigheter.

Innehållet tar utgångspunkt i tidigare utredningars förslag och innefattar bland annat:

  • Vad de mänskliga rättigheterna innebär  i rollen som offentlig tjänsteperson.
  • Baskunskap om och grundläggande förståelse för hur mänskliga rättigheter konkret förverkligas i det offentliga  utifrån de krav som ställs genom mänskliga rättigheter och Sveriges grundlag

Grundutbildningen som är kostnadsfri görs tillgänglig för statligt anställda.

Utbildning på avancerad nivå

Datum meddelas senare

Inom ramen för regeringsuppdraget har Uppsala universitet utvecklat fördjupningsutbildningar på avancerad nivå. Utbildningarna erbjuder fördjupningar inom specifika ämnesområden och riktar sig mot statsanställda som utvecklar och driver arbetet med mänskliga rättigheter inom sina respektive myndigheter. Det kan t.ex. vara chefer, specialister, strateger, kompetensutvecklare, verksamhetsutvecklare eller handläggare.

Varje utbildning omfattar 1 kursdag 09.30 – 16.00 där teori varvas med eget arbete med nära koppling till den egna verksamheten.

Utbildningarna erbjuds kostnadsfritt under hösten 2017 inom ramen för regeringsuppdraget.

Du kan välja mellan:

  • Mänskliga rättigheter som värdegrund? En dag om bemötande, lika villkor, tillgänglighet, utifrån ett MR-perspektiv
  • Europeiska rättsstatsprinciper och rättigheter i svensk förvaltning
  • Att tillämpa mänskliga rättigheter i förvaltningen – en praktisk verktygslåda

se mer info om respektive kurs nedan!

Utbildning på avancerad nivå

2017-12-04

Mänskliga rättigheter som värdegrund? En dag om bemötande, lika villkor, tillgänglighet, utifrån ett MR-perspektiv

Utbildning på avancerad nivå

2017-12-13

Europeiska rättsstatsprinciper och rättigheter i svensk förvaltning

 

Utbildning på avancerad nivå

2017-12-11

Att tillämpa mänskliga rättigheter i förvaltningen – en praktisk verktygslåda

Verksamhetsanpassad utbildning