Barnrättsdagarna 2016

Konferensen genomförs den 12-13 april 2016

Tema: Barnkonventionen som lag i praktiken

Nu är det dags att ta tag i frågan om hur praktiken påverkas när FN:s konvention om barnets rättigheter blir svensk lag.  Hur förändras Sverige när barnkonventionen blir lag.

Barnkonventionen är nu närmare än någonsin att bli en del av svensk lagstiftning. Enligt artikel 4 i barnkonventionen ska staten vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra barnets rättigheter. För vissa rättigheter ska staten till och med vidta åtgärder till det yttersta av sina tillgängliga resurser.

Hur kommer barnkonventionen som lag att påverka det svenska samhället ur ett juridiskt och politiskt perspektiv? Vilka förändringar måste till i förskola, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och rättsväsen för att tillämpa artiklarna i barnkonventionen?

Övergripande frågeställningar för konferensen är vilka förändringar som kommer att krävas inom olika samhällssektorer för att leva upp till Barnkonventionens stärkta ställning som lag och vilka praktiska konsekvenser detta får inom olika yrken och på olika nivåer.

Exempel på frågeställningar som kommer att belysas:

  • Hur påverkas Sverige på nationell nivå
  • Hur påverkas olika samhällsstrukturer/arenor
  • Hur påverkas den egna organisationen
  • Hur påverkas jag i min yrkesroll
  • Hur påverkas barnen

Relaterade artiklar