Om oss

MR-forum.se är en digital plattform för lärande om mänskliga rättigheter för dig som är statligt anställd. Här finner du aktuella kompetens- och utbildningsinsatser, verktyg och stöd inom området för mänskliga rättigheter. Portalen vänder sig särskilt till dig som ansvarar för kompetensutveckling om mänskliga rättigheter inom din myndighet.

På MR-forum.se finner du bland annat:
–    Aktuella utbildningar och kurser i mänskliga rättigheter
–    Aktuell forskning om mänskliga rättigheter
–    Konkreta verktyg, stöd och metoder i arbetet med mänskliga rättigheter i statlig verksamhet.

Med MR-forum.se vill vi även stimulera till involvering och samskapande av utbildningsinsatser samt att informera om uppdraget till berörda yrkesroller i statsförvaltningen.

MR-forum.se lanseras i december 2015, men kommer att vidareutvecklas inom ramen för aktuellt regeringsuppdrag. Nytt innehåll och nya funktioner utvecklas och lanseras löpande under 2016. Vi tar gärna emot dina synpunkter.

Kontakta oss

Om uppdraget

Regeringen har gett Uppsala universitet i uppdrag att utarbeta och genomföra ett övergripande program för kompetensutvecklingsinsatser om de mänskliga rättigheterna för berörd personal på olika nivåer inom statsförvaltningen ((A2014/3095/DISK).

Syftet med uppdraget är att de utvalda myndigheternas personal ska ha tillräcklig kännedom om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd för att kunna känna igen situationer där rättighetsfrågor aktualiseras inom ramen för den egna yrkesutövningen.

Målgruppen är de myndigheter och de yrkesroller som särskilt tydligt aktualiserar frågor om mänskliga rättigheter.

Kompetens- och utbildningsinsatserna utvecklas i dialog med Barnombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för delaktighet och Länsstyrelserna.

Ett särskilt råd har inrättats där experter och representanter från ett urval av myndigheter medverkar.

Om oss som arbetar i uppdraget

Patrik Åkesson
Programledare
Verksamhetsutvecklare, Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet
E-post: patrik.akesson@uadm.uu.se

Lena Sundberg
Projektledare för grund- och avancerad utbildning samt processtöd
Projektledare, Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet
E-post: lena.sundberg@uadm.uu.se

Eva Norgren
Projektledare för portal och webbutbildning samt projektkoordinator
Projektledare, Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet
E-post: eva.norgren@uadm.uu.se

Anna-Sara Lind
Ansvarig kontaktperson för Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Universitetslektor och docent i offentlig rätt
E-post: Anna-Sara.Lind@jur.uu.se

Olle Lundin
Ansvarig kontaktperson för Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Professor I förvaltningsrätt
E-post: Olle.Lundin@jur.uu.se

Jenny Ehnberg
Ansvarig kontaktperson för Teologiska institutionen, Uppsala universitet
Teol. dr och universitetslektor I mänskliga rättigheter
E-post: jenny.ehnberg@teol.uu.se