Tematiska utbildningar i mänskliga rättigheter

Våra tematiska utbildningar är hel- eller halvdagsutbildningar på distans där du får fördjupad och fokuserad kunskap i frågor som rör de mänskliga rättigheterna. Under 2021 erbjuds följande tematiska utbildningar: Demokratisk pluralism, minoriteter och mänskliga rättigheter och Barnkonventionen i svensk lag

Tema: Demokratisk pluralism, minoriteter och mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är av fundamental betydelse för hur makten ska utövas i en funktionell demokrati. I förvaltningsperspektivet innebär detta både möjligheter och utmaningar. Under en halvdag diskuterar vi särskilt relationen mellan de mänskliga rättigheterna och demokratisk pluralism. Hur ska de mänskliga rättigheterna tolkas och implementeras i en demokratisk förvaltning? Hur kan rättighetskonflikter hanteras? Vi fokuserar särskilt på minoritetsfrågor som aktualiseras inom förvaltningen och vi relaterar dem till sådana utmaningar som t.ex. normalisering av rasism och växande populism.

Utbildningen inkluderar en föreläsning och ett seminarium och den leds av professor i etik vid Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet Elena Namli. Namli är en etablerad forskare inom området Mänskliga rättigheter. Hon har bland annat publicerat böckerna Human Rights as Ethics, Politics, and Law (2014), Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige (tillsammans med Anna-Sara Lind, 2017).  

Utbildningen är kostnadsfri och tillgänglig för anställda vid statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Kurstillfällen: Inga fler kurstillfällen är planerade för 2021

Utbildningarna är kostnadsfria och tillgängliga för statligt anställda. Inga förkunskaper eller förberedelser krävs, men för att få ut det mesta av utbildningarna så rekommenderar vi genomgången webbintroduktion i de mänskliga rättigheterna.

För frågor om de tematiska utbildningarna, vänligen kontakta mruppdraget@uu.se

Tema: Barnkonventionen i svensk lag

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention i sin helhet svensk lag, och beslut som rör barn ska genomsyras av vad som bedöms vara barnets bästa. Vad betyder detta i praktiken och vad kräver det av de aktörer som arbetar direkt eller indirekt med beslut som rör barn?

Uppsala universitet erbjuder en tematisk halvdagsutbildning som syftar till att ge stöd i hur barnkonventionen ska förstås och tillämpas. Kursen ger såväl en teoretisk översikt som en praktisk orientering och fördjupning av relevanta rättsfall. Särskilt fokus läggs på frågor som rör tolkning och det handlingsutrymme som inryms inom den egna yrkesrollen. Målet med utbildningen är således fördjupad kunskap om vad det innebär att tillämpa barnkonventionen i praktiken.

Kursen leds av Rebecca Stern, professor i folkrätt juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Målgrupp för utbildningen är anställda vid statliga myndigheter, kommuner och regioner, som på olika sätt har ett behov av stöd och fördjupad kunskap om barnkonventionen och dess tillämpning.

Kurstillfällen: Inga fler kurstillfällen är planerade för 2021