Tematiska utbildningar i mänskliga rättigheter

Tematiska utbildningar är hel- eller halvdagsutbildningar på distans där du får fördjupad och fokuserad kunskap i frågor som rör de mänskliga rättigheterna, t.ex. barnkonventionen i svensk lag, den statliga värdegrunden, diskriminering, rasism, de mänskliga rättigheternas historia, eller relationen mellan mänskliga rättigheter och Agenda 2030.

Nedan finner du vilka utbildningar som för närvarande är möjliga att anmäla sig till.

Vi kan även erbjuda tematiska utbildningstillfällen som verksamhetsanpassad utbildning och i varierande längd. Vi föreläser då enbart för er myndighet, med möjlighet till frågor och diskussion. Utbildningen kan även ta formen av en workshop. Kontakta oss för mer information.

 

Kurstillfällen:

4 oktober 2022
Tema: Barnkonventionen i svensk lag

 

kl. 09.00-12.00 för jurister >> Anmälan

kl. 13.00-16.00 för deltagare utan juridiska förkunskaper >> Anmälan

 

Kursinnehåll

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention i sin helhet svensk lag, och beslut som rör barn ska genomsyras av vad som bedöms vara barnets bästa. Vad betyder detta i praktiken och vad kräver det av de aktörer som arbetar direkt eller indirekt med beslut som rör barn?

Uppsala universitet erbjuder en tematisk halvdagsutbildning som syftar till att ge stöd i hur barnkonventionen ska förstås och tillämpas. Kursen ger såväl en teoretisk översikt som en praktisk orientering och fördjupning av relevanta rättsfall. Särskilt fokus läggs på frågor som rör tolkning och det handlingsutrymme som inryms inom den egna yrkesrollen. Målet med utbildningen är således fördjupad kunskap om vad det innebär att tillämpa barnkonventionen i praktiken.

Kursen leds av Rebecca Stern, professor i folkrätt vid Uppsala universitet.

Målgrupp för utbildningen är anställda vid statliga myndigheter, kommuner och regioner, som på olika sätt har ett behov av stöd och fördjupad kunskap om barnkonventionen och dess tillämpning.

Utbildningen är kostnadsfri och tillgänglig för anställda vid statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper eller förberedelser krävs, men för att få ut det mesta av utbildningarna så rekommenderar vi genomgången webbintroduktion i de mänskliga rättigheterna.

Observera att utbildningen ges vid två olika tider beroende på förkunskapskrav.

Kursort

Utbildningen ges på distans via Zoom.


11 november 2022
Tema: Mänskliga rättigheter och diskriminering

 

Kl. 09.00-12.00 >> Anmälan

 

Kursinnehåll

”Mänskliga rättigheter och diskriminering” är en tematisk halvdagsutbildning som behandlar

hur diskriminering och mänskliga rättigheter hänger ihop. Teman som kommer att behandlas är bland annat relationen mellan mänskliga rättigheter och diskrimineringslagen samt konkreta exempel på diskriminerande situationer som kan uppstå. Deltagarna får tillfälle att reflektera kring praktiska situationer som kan uppstå i den dagliga verksamheten.

Utbildningen ges i seminarieform. Seminariet inleds med en introduktion till mänskliga rättigheter och diskrimineringslagen. Därefter får deltagarna tillfälle att fundera och diskutera i grupp, utifrån fiktiva fall som är inspirerade av verkliga situationer. Seminariet avslutas i helgrupp där sådant som varit särskilt intressant eller utmanande i gruppdiskussionerna kan lyftas. Det kommer även finnas utrymme för mer öppna frågor.

Kursen leds av Elin Boyer, doktorand i rättshistoria och konstitutionell rätt, samt Svea Andersson, doktorand i folkrätt.

Utbildningen är kostnadsfri och tillgänglig för anställda vid statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper eller förberedelser krävs, men för att få ut det mesta av utbildningarna så rekommenderar vi genomgången webbintroduktion i de mänskliga rättigheterna.

Kursort

F7 Möten och Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm