Kurser

Inom ramen för regeringsuppdraget att utbilda statsanställda i mänskliga rättigheter utvecklar vi utbildningar för olika målgrupper och ändamål. På övergripande nivå har vi, i samverkan med SKL tagit fram, en webbaserad introduktionsutbildning för alla i offentlig verksamhet. Vi har från våren 2018 utvecklat nya former av verksamhetsanpassad utbildningsinsats – vad är du intresserad av?

Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter

Förutom utbildningsinsatser på din myndighet genomför vi utbildningstillfällen i Uppsala – för alla relevanta yrkeskategorier.

Vid denna utbildning erbjuds en fokuserad genomgång av de mänskliga rättigheterna inom statsförvaltningen. Målet är att ge redskap för att på ett säkert och effektivt sätt hantera och föregripa problem som uppstår när de mänskliga rättigheterna ska säkras i konkreta förvaltningssammanhang. Rättsliga liksom andra slags aspekter berörs.

Universitetets forskare hjälper sedan med planeringen av eventuella insatser inom myndigheten.

Utbildningarna är kostnadsfria och tillgängliga för statligt anställda.

Verksamhetsförlagd utbildningsinsats i mänskliga rättigheter på myndigheten

I nära dialog med din myndighet inventeras behov och frågeställningar om mänskliga rättigheter som aktualiseras i verksamheten för att därefter utarbeta och genomföra en utbildningsinsats på just din myndighet.

Medverkar gör universitetets forskare och lärare.

Efter inskickad intresseanmälan kommer Uppsala universitet att kontakta er för en mer fördjupad diskussion kring vad, för vem och hur ni vill att utbildningsinsatsen ska genomföras.

Utbildningsinsatsen är kostnadsfri och tillgänglig för statligt anställda.

Introduktion till mänskliga rättigheter

Introduktion till mänskliga rättigheter är en webbutbildning för dig som verkar i svensk offentlig verksamhet.

Uppsala universitet  har på uppdrag av regeringen och i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en introduktion till mänskliga rättigheter.

Webbutbildningen är en förvaltningsgemensam utbildning som riktar sig till alla som verkar i svensk offentlig förvaltningen, som statligt anställd, förtroendevald eller anställd i övrig offentlig sektor.

Det övergripande syftet är att utbildningen ska bidra till en gemensam nomenklatur och ökad kunskap om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd för att offentligt anställda ska känna igen situationer där rättighetsfrågor aktualiseras inom den egna yrkesutövningen.

Målgruppen är nyanställda eller anställda som tidigare inte har erhållit grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter. Den kan genomföras enskilt eller i grupp, till exempel som en del av en introduktionsutbildning eller vid en arbetsplatsträff. Den tar cirka 75 minuter att genomföra.

Webbutbildningen är grundläggande till sitt innehåll, lättillgänglig och övergripande. Utbildningen är indelad i tre kapitel som svarar på följande frågor:

 

VARFÖR-kap1-liten Varför mänskliga rättigheter är grundläggande i all offentlig verksamhet? Varför ska man arbeta med frågan?

 

VAD-kap2-liten Vad mänskliga rättigheter innebär, hur de regleras och vilka skyldigheter det medför för det offentliga?

 

HUR-kap3-liten Hur kan de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och främjas i den dagliga verksamheten?

 

I samverkan med Myndigheten för delaktighet, Mfd har utbildningen vidareutvecklats med två fristående fördjupningskapitel: En konvention blir till och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. dessutom har en centralt placerad casebank lanserats och numer är utbildningen tillgänglighetsanpassad enl. WCAG 2.0 nivå AA