Maria Grahn-Farley vinnare av Kurslitteraturpriset 2019

Docenten i offentlig rätt vid Juridiska institutionen Maria Grahn-Farley vinner Studentlitteraturs kurslitteraturpris 2019 med sin bok Barnkonventionen – en kommentar för att på ett pedagogiskt och lättläst sätt ta sig an komplicerade juridiska frågeställningar.

FN:s konvention för barnets rättigheter, Barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling 1989, och nästa år blir Barnkonventionen svensk lag. Detta innebär att domstolar och rättstillämpare måste följa barnkonventionen vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. Men inför att lagen träder i kraft råder stor osäkerhet om hur konventionens artiklar kommer att tolkas i det enskilda fallet. Barnkonventionen saknar helt domstolspraxis eftersom den inte har någon överstatlig domstol. Lagstiftaren har lämnat det till rättstillämparen att avgöra den exakta tolkningen av varje artikel i konventionen.

Barnkonventionen – en kommentar, som riktar sig till studenter inom kurser som berör barn, i till exempel juridik och socialt arbete, liksom till anställda vid myndigheter, skolor, polis och domstolar, belönas nu för att på ett pedagogiskt och detaljerat sätt analysera varje artikel i Barnkonventionen.

Läs juryns hela motiveringen här!

Relaterade artiklar