Om oss

Om mr-forum.se

mr-forum.se är en digital plattform för lärande om mänskliga rättigheter för dig som är anställd inom offentlig förvaltning. Här finner du aktuella kompetens- och utbildningsinsatser, verktyg och stöd inom området för mänskliga rättigheter. Portalen vänder sig särskilt till dig som är chef för verksamheten eller som ansvarar för kompetensutveckling om mänskliga rättigheter inom din myndighet, region, kommun eller enhet.

På mr-forum.se finner du bland annat:

  • Aktuella utbildningar och kurser i mänskliga rättigheter
  • Aktuell forskning om mänskliga rättigheter
  • Konkreta verktyg, stöd och metoder i arbetet med mänskliga rättigheter i statlig verksamhet.

Med mr-forum.se vill vi även stimulera till involvering och samskapande av utbildningsinsatser samt att informera om uppdraget till berörda yrkesroller i offentlig förvaltning.

Regeringsbeslut 2017-05-18 Ku2017/00254/DISK, Ku2017/00961/DISK

Uppdrag till Uppsala universitet angående kompetensutveckling om mänskliga rättigheter för statligt anställda

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet att fortsatt förvalta och vidareutveckla den webbaserade introduktionen i mänskliga rättigheter samt att utarbeta och genomföra verksamhetsanpassade och praktiskt inriktade utbildningsinsatser om de mänskliga rättigheterna för berörd personal på olika nivåer i ett urval av statliga myndigheter. Urvalet av myndigheter ska göras mot bakgrund av den kartläggning av myndigheter vars verksamhet särskilt tydligt aktualiserar frågor om mänskliga rättigheter, som Uppsala universitet har tagit fram inom ramen för tidigare uppdrag (A2014/03095/DISK). I uppdraget ingår att:

  • i nära dialog med berörd myndighet inventera de behov och frågeställningar om mänskliga rättigheter som aktualiseras i myndighetens verksamhet för att därefter utarbeta och genomföra utbildningsinsatserna,
  • sprida information om utbildningsinsatserna

Syftet med uppdraget är att berörd personal får förståelse för sin roll som ansvarsbärare och har tillräcklig kunskap om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd. Detta för att i praktiken kunna känna igen och agera, utifrån människors olika förutsättningar och behov, i situationer där rättighetsfrågor aktualiseras i yrkesutövningen.

Uppdraget ska även bidra till Sveriges genomförande av Agenda 2030, som bl.a. syftar till att förverkliga alla människors mänskliga rättigheter.

Sedan den 27 maj 2021 har Uppsala universitet ett utökat uppdrag och får använda medel även till utbildningsinsatser för berörd personal i kommuner och regioner (Ku2021/01427).


Johanna Romare


Patrik Bremdal

Vi tar gärna emot dina synpunkter och önskemål om innehåll/utveckling.

Kontakta oss