Senaste inlägget • 2 februari, 2024 • Nyhet

Regeringen utbildningssatsar i barnets rättigheter

Nytt för 2024 är att Uppsala universitet har fått ett utökat uppdrag att erbjuda särskilda kompetenshöjande insatser om barnets rättigheter.

För att barnkonventionen ska få genomslag i praktiken räcker det inte med kunskap om hur den ska tillämpas. Det behövs även kunskap om varför den ska tillämpas på ett visst sätt (se Rebecca Thorburn Stern, ”Barnkonventionen som svensk lag – har inkorporeringen haft någon betydelse?” ). För att besvara detta ”varför” krävs det att barnets rättigheter placeras i rätt sammanhang, dvs. att barnets rättigheter behandlas som en fråga om de mänskliga rättigheterna. Det väcker i sin tur etiska och rättsliga frågor som rör vår syn på barnet som ett rättssubjekt och rättighetsbärare, liksom vad det för med sig när verksamma inom offentlig förvaltning ska resonera kring barnets bästa och barnets rätt till delaktighet i konkreta situationer.

Vi kommer att ta fram ett särskilt utbildningsutbud i barnets rättigheter där kursen Barnkonventionen i svensk lag, som vi tidigare har erbjudit som en tematisk utbildning, kommer att erbjudas i en utökad form. Utöver fasta kurser kommer vi även att kunna erbjuda så kallad verksamhetsanpassad utbildning i barnets rättigheter.

Vi bedömer att vi kommer att kunna komma igång med utbildningsverksamheten rörande barnets rättigheter i april. Vänligen kontakta oss på mruppdraget@uu.se för frågor eller för att förhandsboka utbildningsinsatser.

Till bloggen