Webbutbildning – Introduktion till mänskliga rättigheter

Introduktion till mänskliga rättigheter är en webbutbildning för dig som verkar i svensk offentlig verksamhet.

Uppsala universitet har på uppdrag av regeringen och i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (numera Sveriges kommuner och regioner, SKR) tagit fram en introduktion till mänskliga rättigheter.

Webbutbildningen är en förvaltningsgemensam utbildning som riktar sig till alla som verkar i svensk offentlig förvaltningen, som statligt anställd, förtroendevald eller anställd i övrig offentlig sektor.

Det övergripande syftet är att utbildningen ska bidra till en gemensam nomenklatur och ökad kunskap om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd för att offentligt anställda ska känna igen situationer där rättighetsfrågor aktualiseras inom den egna yrkesutövningen.

Målgruppen är nyanställda eller anställda som tidigare inte har erhållit grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter. Den kan genomföras enskilt eller i grupp, till exempel som en del av en introduktionsutbildning eller vid en arbetsplatsträff. Den tar cirka 75 minuter att genomföra.

Webbutbildningen är grundläggande till sitt innehåll, lättillgänglig och övergripande. Utbildningen är indelad i tre kapitel som svarar på följande frågor:

Varför mänskliga rättigheter är grundläggande i all offentlig verksamhet? Varför ska man arbeta med frågan?
Vad mänskliga rättigheter innebär, hur de regleras och vilka skyldigheter det medför för det offentliga?
Hur kan de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och främjas i den dagliga verksamheten?

I samverkan med Myndigheten för delaktighet, Mfd har utbildningen vidareutvecklats med två fristående fördjupningskapitel: En konvention blir till och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessutom har en centralt placerad casebank lanserats och numer är utbildningen tillgänglighetsanpassad enl. WCAG 2.0 nivå AA

Till webbutbildningen

Handledning

Ladda ner handledning

SCORM-test för LMS

Kompletterande test-modul för LMS-system kompatibla med SCORM 1.2 och SCORM 2004.


Kompletterande modul för SCORM-kompatibilitet

Skärmbilder